Zadzwoń do nas

Dziś jest sobota 20 kwietnia 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej

W dniu 28 lutego 2024 r. o godz. 8.00  w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2 odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Mieszkalnictwa, Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki, Rozwoju Inwestycji i Przedsiębiorczości, Komisji Budżetowo – Finansowo – Prawnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Żywcu.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

A/ regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Żywcu do orzekania z zakresu prawa pracy;

B/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie dowozu niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Żywca, biorących udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach;

C/zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żywcu nr LXXV/525/23 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca w granicach administracyjnych miasta;

D/ uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu” w 2024 roku.

E/ zmieniająca uchwałę nr XVIII/123/2019 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec, dodatków do wynagrodzenia  zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nauczycielom nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę i realizację innych zadań statutowych szkoły zmienionej uchwałą nr LXII/437/2022 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 września 2022 r.

  1. Wolne wnioski.
  2. Zakończenie posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.
Facebook
Poleć stronę