Zadzwoń do nas

Dziś jest sobota 20 kwietnia 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej

W dniu 28 lutego 2024 roku o godz. 10.00 odbędą się obrady

Sesji Rady Miejskiej w Żywcu w Sali Ratuszowej

Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2,

które będą transmitowane na kanale, link poniżej

https://www.youtube.com/channel/UCNUuc0RZ438LEkGib4wGf5g

 

z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z obrad z Sesji Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 25 stycznia 2024 r.Informacja o pracy Burmistrza Miasta Żywca.Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Żywcu do orzekania z zakresu prawa pracy.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru ławników na kadencję 2024-2027.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie dowozu niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Żywca, biorących udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żywcu nr LXXV/525/23 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca w granicach administracyjnych miasta.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu” w 2024 roku.Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XVIII/123/2019 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec, dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nauczycielom nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę i realizację innych zadań statutowych szkoły zmienionej uchwałą nr LXII/437/2022 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 września 2022 r.Sprawy organizacyjne.Zakończenie obrad LXXXVI Sesji Rady Miejskiej w Żywcu.

 

 

                                                                         Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu

                                                                                                      Robert Brączek                                                                                                   

Facebook
Poleć stronę