Zadzwoń do nas

Dziś jest środa 24 lipca 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej

Informacja o Administratorze danych osobowych:

Administratorem jest Miasto Żywiec - Urząd Miejski w Żywcu

reprezentowane przez Burmistrza Miasta Żywca

z siedzibą w Żywcu, Rynek 2, 34-300 Żywiec

Urząd Miejski w Żywcu jest aparatem pomocniczym zapewniającym obsługę:

1)        Burmistrzowi Miasta Żywca jako organowi administracji publicznej oraz jako organowi wykonawczemu Gminy Żywiec; 

2)        Radzie Miejskiej w Żywcu jako organowi uchwałodawczemu Gminy Żywiec.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Żywcu:

Krzysztof Niemiec

Urząd Miejski w Żywcu

Rynek 2

34-300 Żywiec

tel.: 33 475 42 44

e-mail: ochronadanychosobowych@zywiec.pl

Pozostałe informacje:

1)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

2)    W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)    podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b)    podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

3)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

4)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5)    W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m.in. z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej,czy archiwizacji dokumentacji.

6)    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

a)    warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Żywcu i wynika z przepisów prawa;

b)    dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Urzędzie Miejskim w Żywcu.

8)    Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Facebook
Poleć stronę