Zadzwoń do nas

Dziś jest czwartek 30 listopada 2023
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej
W dniu 28 września 2023 roku o godz. 8.00 odbędą się obrady

Sesji Rady Miejskiej w Żywcu w Sali Ratuszowej

Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2,

które będą transmitowane na kanale, link poniżej

https://www.youtube.com/channel/UCNUuc0RZ438LEkGib4wGf5g

 

z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad Sesji Rady Miejskiej w Żywcu.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta Żywca.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej i Sądu Rejonowego w Żywcu.
 6. Przeprowadzenie wyboru ławników.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2023-2029.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminów płatności i sposobu jej poboru w 2024 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2024 r. oraz określenia  terminów płatności tej opłaty.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportowych w 2024 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w gminie Żywiec.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto Żywiec do projektu pod nazwą „Budowa sortowni odpadów komunalnych dla gmin Powiatu Żywieckiego, Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą” i wniesienia  wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – 3 drzew uznanych za pomniki przyrody.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę  opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli   nieruchomości niezobowiązanych do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Żywca.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żywca na lata 2020-2023 wraz z perspektywą na lata 2024-2027” – za lata 2021 – 2022.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/464/2022 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 15 grudnia 2022 r. ustalenia  dopłaty do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 2023 roku.
 21. Sprawy organizacyjne.
 22. Zakończenie obrad LXXIX Sesji Rady Miejskiej w Żywcu.

 

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu

                                                                                                   Jarosław Gowin                                                                                                   

Facebook
Poleć stronę