Zadzwoń do nas

Dziś jest czwartek 30 listopada 2023
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej

W dniu 26 września 2023 r. o godz. 14.00  w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2 odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Mieszkalnictwa, Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki, Rozwoju Inwestycji i Przedsiębiorczości, Komisji Budżetowo – Finansowo – Prawnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Żywcu.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

A/dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok;

B/dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2023-2029;

C/określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok;

D/wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminów płatności i sposobu jej poboru w 2024 roku;  E/wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2024 r. oraz określenia  terminów płatności tej opłaty;

F/określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportowych;

G/ trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w gminie Żywiec;

H/przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;

I/wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto Żywiec do projektu pod nazwą „Budowa sortowni odpadów komunalnych dla gmin Powiatu Żywieckiego, Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą” i wniesienia  wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu;

J/ zniesienia formy ochrony przyrody – 3 drzew uznanych za pomniki przyrody;

K/określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę  opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezobowiązanych do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Żywca;

L/ przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żywca na lata 2020-2023 wraz z perspektywą na lata 2024-2027” – za lata 2021 – 2022;

Ł/ zmiany uchwały Nr LXVI/464/2022 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 15 grudnia 2022 r. ustalenia  dopłaty do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 2023 roku;

M/ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej i Sądu Rejonowego w Żywcu;

N/wyboru ławników na kadencję 2024-2027.

 

  1. Wolne wnioski.
  2. Zakończenie posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.
Facebook
Poleć stronę