Zadzwoń do nas

Dziś jest sobota 18 maja 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

Zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Żywcu uchwały nr LXXV/525/23 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca w granicach administracyjnych miasta oraz uchwały nr LXXXVI/598/2024 z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żywcu nr LXXV/525/23 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca w granicach administracyjnych miasta. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego w terminie do dnia 14 czerwca 2024 r.

Wnioski można składać do Burmistrza Miasta Żywca (34–300 Żywiec, Rynek 2) na formularzu (zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego – Dz. U. poz. 2509), na adres e-mail: sekretariat@zywiec.pl, w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Strona na której znajdują się formularze: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego na stronie internetowej miasta Żywca w dokumentach do pobrania Wydziału Inżynierii Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żywcu. Składający wniosek do zmiany planu miejscowego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta Żywca.


Załączniki:


Facebook
Poleć stronę